Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry:n yleiset sopimusehdot 2021

© Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry – näitä sopimusehtoja saavat käyttää vain LJK:n jäsenet

Soveltamisala

Nämä Liikkeenjohdon konsultoinnin yleiset sopimusehdot koskevat liikkeenjohdon konsultin tarjoamia ja
suorittamia konsultointipalveluita ja konsultin ja asiakkaan välistä yhteistyötä. Nämä yleiset sopimusehdot
syrjäyttävät toimeksiantajan mahdollisesti käyttämät hankinta- ja muut ehdot, ellei nimenomaisesti kirjallisesti
toisin sovita.

Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys

Sopijapuolten välinen sopimus koostuu näiden konsultoinnin yleisten sopimusehtojen lisäksi konsultin ja
asiakkaan välillä tehdystä konsultointitoimeksiantoa koskevasta sopimuksesta ja sen liitteistä.
Näiden liikkeenjohdon konsultoinnin yleisten sopimusehtojen, konsultointitoimeksiantoa koskevan
sopimuksen ja sen liitteiden kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

1. Toimeksiannon ja/tai yhteistyön aloittamista koskevan vahvistuskirjeen/sähköpostiviestin sisältö
2. Konsultointitoimeksiantoa koskevan sopimuksen sisältö
3. Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry:n yleiset sopimusehdot

Alihankinnat

Kummallakin sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella.
Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnastaan kuin omastaan. Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen
alihankkijaa sitovat salassapitoa koskevat ehdot.

Konsultin velvollisuudet

Konsultti vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaisia ja että työ
tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja liikkeenjohdon konsultoinnin ammattisääntöjä noudattaen.
Konsultti antaa asiakkaalle tietoa konsulttitoimeksiannon edistymisestä sovitun mukaisesti. Ellei tiedonannosta
ja/tai raportoinnista ole muuta sovittu ja konsulttitoimeksiantoon kuuluu kirjallisten aineistojen laadintaa, niin
raportointi tapahtuu kirjallisten aineistojen laadinnalla ja/tai loppuraportin toimittamisella.

Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantajan tulee antaa konsultille riittävät ja oikeat tiedot konsulttitoimeksiannon suorittamista varten
konsulttitoimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Toimeksiantaja vastaa konsultille
antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Toimeksiantajan velvollisuutena on toimittaa konsultin
pyytämät materiaalit ja aineistot toimeksiannon suoritusta varten. Toimeksiantajan velvollisuutena on myös
tehdä konsultin toivomat toimenpiteet ja/tai kotitehtävät. Mikäli toimeksiantaja ei toimita konsultin pyytämiä
aineistoja ja/tai ei tee konsultin pyytämiä ja toimeksiannon toteutukseen liittyviä toimenpiteitä, niin
toimeksiantaja menettää oikeutensa reklamoida konsultin tekemistä töistä.

Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

Sopijapuolet osallistuvat konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sopijapuolten välillä sovitun mukaisesti ja
vähintään konsulttitoimeksiannon edellyttämällä tavalla. Muutoinkin sopijapuolilla on viipymättä velvollisuus
myötävaikuttaa konsulttitoimeksiannon toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen
sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto suoritetaan konsultin omia työmenetelmiä käyttäen. Konsultti valitsee kuhunkin toimeksiantoon
sopivat työmenetelmät ja resurssit omaa harkintaansa käyttäen.
Jos konsulttitoimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai konsulttitoimeksiantoon liittyvät annetut
aineistot, materiaalit tai tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi, konsulttitoimeksiannon sisältö ja
siihen liittyvät työmäärät palkkioineen tarkistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkistus suoritetaan konsultin
ja toimeksiantajan yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja tulokselliseen konsulttitoimeksiannon
läpivientiin. Konsultilla on oikeus laskuttaa sopimusta sovitun tai kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa
mukaisesti toimeksiantajalta konsulttitoimeksiantosopimuksen käsikirjoitukseen sisältymättömät lisätyöt, jotka
on tehty konsulttitoimeksiannon yhteydessä.
Konsultti voi ylittää toimeksiannon kustannusarvion enintään 15 %:lla mahdollisten toimeksiantoon liittyvien ja
siihen sisältymättömien lisätöiden osalta ilman, että kustannusarvion ylittävistä töistä laaditaan erillinen
sopimus.

Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet

Toimeksiantaja saa oikeuden käyttää konsulttitoimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia
toimeksiantajan omassa sisäisessä toiminnassaan. Tämän käyttöoikeuden puitteissa toimeksiantaja saa
kopioida asiakirjoja omaan sisäiseen käyttöön. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa konsultin
luomia aineistoja ja konsepteja, keksintöjä, asiakirjoja tai muita tuloksia kenellekään kolmannelle osapuolelle
(ml. tytäryhtiöt tai myöhemmin perustettavat yritykset), ellei sopijapuolten välillä ole asiasta erikseen kirjallisesti
sovittu.
Konsultin tuottamien konseptien, aineistojen, materiaalien ja muiden tuotosten tekijänoikeus ja muut
immateriaalioikeudet jäävät kokonaisuudessaan konsultille. Konsultilla on oikeus käyttää tässä mainittuja
oikeuksiaan vapaasti ottaen kuitenkin huomioon, mitä tässä sopimuksessa on sovittu aineistojen, materiaalien
ja muiden tietojen salassapitovelvollisuus. Konsultilla on kuitenkin aina oikeus käyttää vapaasti
salassapitosäännösten estämättä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta

Salassapitovelvollisuus

Sopijapuoli ei saa antaa kenellekään kolmannelle osapuolelle tietoja toisen sopijapuolen
ammattisalaisuuksista tai muista salassa pidettävistä asioista ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista
lupaa. Konsultin yritys- ja muuhun toimintaa liittyvät tiedot ovat myös salassa pidettäviä tietoja. Tämä
molemmin puolinen salassapitovelvollisuus on voimassa, kunnes viisi (5) vuotta tämän sopimuksen
päättymisestä.
Edellisen lisäksi kumpikin sopijapuoli sitoutuu huolehtimaan omalta osaltaan siitä, että sopijapuoli noudattaa
henkilötietojen tietosuojaa koskevia säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Viivästyminen

Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle konsulttitoimeksiantoon liittyvien
tehtäviensä viivästymisestä, mukaan lukien viivästymisen arvioidusta kestosta.

Konsulttipalkkio ja muut maksut

Palkkiot ja erikseen veloitettavat muut maksut sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Ellei muuta ole sovittu,
konsultti veloittaa konsulttitoimeksiannon suorittamisen kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.
Maksuehto on konsultin valinnan mukaan joko seitsemän (7) tai neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.
Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 a §:n mukaan.
Jos toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli kolmekymmentä (30) päivää, konsultilla on oikeus
ilman korvausvelvollisuutta kirjallisella ilmoituksella toimeksiantajalle purkaa tämä sopimus vielä suorittamatta
olevan konsulttitoimeksiannon osalta tai vaihtoehtoisesti ilman vastuuseuraamuksia pidättäytyä tämän
sopimuksen mukaisista suoritusvelvollisuuksista, kunnes erääntyneet maksut on viivästyskorkoineen ja
perintäkuluineen kokonaisuudessaan suoritettu konsultille. Jos konsultti haluaa purkaa sopimuksen tämän
kohdan perusteella, toimeksiantaja on velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä
tehdyt ja maksamatta olevat työt viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen sekä lisäksi välittömästi
sopimussakkona konsultille konsulttitoimeksiannon jäljellä olevien töiden arvonlisäverollisen arvon.
Mikäli toimeksiantaja peruuttaa sovitun konsultointitapaamisen myöhemmin kuin 14 vrk sovitun
konsultointitapaamisen ajankohdasta, on konsultilla oikeus laskuttaa ko. tapaaminen kokonaisuudessaan.
Ennakkoon perittyjä palkkioita tai muita ennakkomaksuja ei palauteta toimeksiantajalle missään tilanteessa.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen
vuoksi, joiden sopijapuoli voi osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä,
jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja, jonka
seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa.
Sopijapuoli, joka tahtoo vedota edellä tässä tarkoitettuun ylivoimaiseen esteeseen, on velvollinen viipymättä
ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle, samoin
esteen lakkaamisesta.
Jos sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin
sopijapuolella on oikeus kirjallisilla ilmoituksilla purkaa tämä sopimus jäljellä olevien töiden, mikäli se on
kohtuullista ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta
sopijapuolelta purkamisesta johtuen. Jos sopimus puretaan tämän kohdan perusteella, toimeksiantaja on
velvollinen välittömästi maksamaan konsultille purkuhetkeen mennessä tehdyt ja maksamatta olevat työt.

Konsultin korvausvastuu

Konsultti on vastuussa toimeksiantajalle ainoastaan selvien ja faktapohjaisesti toteennäytettävien
sopimusrikkomuksien aiheuttamista välittömistä vahingoista. Jos konsultin suorittamassa
konsulttitoimeksiannossa on virhe tai puute, konsultilla on aina oikeus korjata virhe tai puute toimittamalla
toimeksiantajalle virheetön aineisto tai suoritus, eikä toimeksiantajalla ole tällöin oikeutta mihinkään muuhun
korvaukseen tai hyvitykseen virheestä tai puutteesta johtuen.
Konsultin kuhunkin konsulttitoimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa
mahdollisissa tilanteissa kyseisestä konsulttitoimeksiannosta konsultille tosiasiallisesti maksettu
arvonlisäveroton konsulttipalkkion määrä. Konsultti ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorasta
tai välillisestä vahingosta.
Toimeksiantajan on ilmoitettava mahdolliset konsultin laatimia aineistoja koskevat reklamaationsa yksilöitynä
kirjallisesti viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan konsulttitoimeksiantoon liittyvän
työsuorituksen tai toimitetun materiaalin sillä uhalla, että toimeksiantaja muutoin menettää pysyvästi ja
kokonaan reklamointioikeutensa ko. työsuorituksen ja/tai aineiston suhteen.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Tästä sopimuksesta
aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos
neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena konsultin
kotipaikan käräjäoikeudessa.
Liite: Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry:n ammattisäännöt

Liike-elämän ja Johdon Konsultit LJK ry:n jäsenten ammattisäännöt ja työskentelyperiaatteet

AMMATTISÄÄNNÖT

Liike-elämän ja Johdon Konsultit ry:n jäsenet noudattavat toiminnassaan kansainvälisiä eettisiä normeja ja
ammattisääntöjä, jotka on sovittu FEACO:n ja ICMCI:n piirissä noudatettaviksi. Säännöstö on yhteensopiva
EU:ssa noudatettavien lakien ja asetusten kanssa ja niiden tarkoituksena on varmistaa sekä toimeksiantajan
että konsultin edut.

Pätevyys

Otamme suorittaaksemme vain sellaisia toimeksiantoja, jotka ovat pätevyysalueemme rajoissa.

Riippumattomuus

Voidaksemme suorittaa tehtävämme menestyksellisesti on meidän saatava toimeksiantajastamme riittävät
asiatiedot. Meillä ei ole taloudellisia intressejä, joiden toiminta liittyy konsultointialueeseemme siinä määrin,
että tämä voisi haitallisesti vaikuttaa asiakkaillemme antamiin suosituksiin.

Toimeksiantajan henkilöstö

Emme oma-aloitteisesti neuvottele toimeksiantajan palveluksessa olevan henkilökunnan kanssa oman
yrityksemme tai toisen asiakkaan palvelukseen siirtymisestä.

Suhteet muihin konsultteihin

Pyrimme aktiivisesti edistämään konsulttikollegojen välistä hyvää yhteistyötä työskennellessämme samassa
asiakasyrityksessä muita konsulttiyrityksiä edustavien konsulttien kanssa. Emme jatka muiden konsulttien
puolivalmista työtä keskustelematta siitä ensin asianomaisen kanssa.

Kehittämistyö

Osallistumme työkenttämme kehittämiseen ja jatkokoulutukseen sekä vaihdamme kokemuksia ja tietoja
kollegoidemme kanssa edellyttäen, että asiakkaittemme intressit eivät tällöin tule vaaranalaisiksi.

TYÖSKENTELYPERIAATTEET

1. Toimeksiannon määrittely

Ennen toimeksiantoa konsultti pyrkii mahdollisuuksien mukaan määrittelemään ja tarkentamaan
toimeksiannon päämäärän, laajuuden, sen suorittamisen suuntaviivat sekä työpanosten laadun ja määrän niin
konsulttien kuin toimeksiantajan kohdalla. Tämä on samalla toimeksiantajalle vahvistus siitä, että konsultti on ymmärtänyt oikein toimeksiantajan tarkoituksen, ja konsultille itselleen antaa pohjaa työ- ja aikaohjelmien teolle ja työpanosten ennakkoarvioinnille.

Varsinaista toimeksiantoa voi edeltää usein esitutkimus. Sen tarkoituksena on perehdyttää konsultti
toimeksiantajan olosuhteisiin ja ongelmiin niin, että toimeksiannon tarkennus ja työpanosten arviointi voidaan
suorittaa ja esittää toimeksiantosopimuksen sisältönä. Esitutkimuksen pohjalta konsultti voi useimmiten antaa
kustannusarvion koko toimeksiannon suorittamisesta. Esitutkimus on aina laskutettavaa työtä, ellei kirjallisesti
toisin sovita.

2. Toimeksiantosuunnitelma sisältää yleensä

Toimeksiannon suorittamisen eri työvaiheet/työpaketit
• Aikataulun
• Toimeksiannon arvioidun suuruuden, ilmaistuna konsulttityöhön käytettynä aikana tai muulla
tavalla joko kokonaisuudessaan tai jaoteltuna vaiheittain
• Palkkion, joka voidaan ylittää 15%:lla ilman eri sopimusta
• Ennakkomaksun, jota ei palauteta missään olosuhteissa, suuruuden.

3. Yhteistyön aloittamisen vahvistaminen

Konsultin ja asiakkaan yhteistyön aloittamisen vahvistaminen tapahtuu joko vahvistusviestillä (esimerkiksi
sähköpostitse) ja/tai toimeksiantosuunnitelman vahvistuskappaleitten molemminpuolisella allekirjoittamisella.
Toimeksianto voidaan vahvistaa myös joissakin tapauksissa suullisesti. Yhteistyön aloittamisen
vahvistusviestin lähettämisen jälkeen konsultti alkaa valmistelemaan itse toimeksiannon suoritusta ja tekee
toimeksiannon suorittamiseen tarvittavia taustatöitä. Mikäli toimeksiantaja haluaa peruuttaa vahvistuskirjeessä
kuvatun yhteistyön sisällön vahvistuskirjeen lähettämisen jälkeen, on konsultti oikeutettu laskuttamaan
vähintään 15%:a suunnitellun yhteistyön konsulttibudjetista.

4. Toimeksiannon suoritus

4.1 Yhteistyö

Suunniteltujen tulosten saavuttamisen ja aikataulun pitämisen kannalta on tärkeää, että konsultti saa
tehokasta tukea toimeksiantajalta ja hänen organisaatioltaan ja, että toimeksiantaja osallistuu sovitusti
toimeksiannon suoritukseen. Mikäli toimeksiantaja ei osallistu osin tai kokonaan sovitun mukaisesti
toimeksiannon toteutukseen, niin toimeksiantaja menettää kaikilta osiltaan oikeutensa reklamoida ja vaatia
oikeusteitse korvausta konsultin tekemistä töistä. Toimeksiantajan on varattava tätä silmällä pitäen aikaa
tiedottamista, ajatusten vaihtoa, aineiston keruuta ja vastaavaa varten sekä nimettävä toimeksiantoon liittyvän
yhteyshenkilönsä, joka toimii toimeksiannon projektipäällikkönä toimeksiantajan puolelta. Konsulttiyritys
nimeää oman toimeksiantoon liittyvän yhteyshenkilön/vastuukonsultin.

4.2 Konsultin suositusten käyttöönotto
Konsultin tekemien aineistojen ja toimintamallien käytäntöön siirtämisen ja käyttöönoton vastuu on aina ja
kaikilta osiltaan toimeksiantajayrityksen toimivalla johdolla, ei konsultilla.

4.3 Työaika, työpaikka
Toimeksiantosuunnitelma ja kustannusarvio perustuvat usein konsultin työaikaan. Konsultit suorittavat työnsä
yleensä osittain toimeksiantajan luona. Toimeksiantoon liittyy aina suunnittelua, selvitys- ja tutkimustyötä,
aineistojen laadintaa, raportointia, ja eri osatehtävien koordinointia, jonka konsultit suorittavat omassa
toimistossaan. Kummastakin ajankäytöstä veloitetaan saman laskutusperiaatteen mukaisesti.

5. Matkakustannukset

Matkakustannukset (matka-, hotelli-, ateria- ja päivärahakulut) veloitetaan aina erikseen, eivätkä ne sisälly
konsultin tunti- tai päivähintaan taikka, muuhun palkkioon. Konsultti käyttää kilometrikorvauksen perusteena
kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaista perustetta.

6. Aineiston hankintakulut

Konsultti laskuttaa Toimeksiantoon liittyvät ylimääräiset kustannukset, kuten materiaalit, markkinaselvitysten
hankinnan, ohjelmistot ja laitteet aina erikseen.

7. Ennakkomaksu

Konsultti laskuttaa toimeksiannon alussa osoittamansa ennakkomaksun, jonka suuruus on 30-50%
sopimuksen kokonaishinnasta. Ennakkomaksu hyvitetään toimeksiantoon liittyvän viimeisen laskun
yhteydessä.